فنی پزشکی

1 . آموزش کنترل کیفی

2 . تعمیرات دستگاه ها

3 . اپراتوری و اصول اولیه دستگاه ها