قیمت نهایی : تومان۰
قیمت نهایی : تومان۰

برچسب: لنفاوی

آناتومی بدن انسان : به ساختار بدن موجودات زنده آناتومی گفته می شود. آناتومی سابقه ی چند هزار ساله داشته و قدمت آن به زمان های بسیار قدیم می رسد. معنی دقیق تر آناتومی عبارتست از مطالعه ساختار بدن و ارتباط آن با اعمال قسمت های مختلف آن ساختار. در بررسی آناتومی ،چنانچه بررسی با چشم غیر مسلح صورت گیرد آن را کالبد شناسی درشت بین (MACRO ANATOMY) گویند و اگر با کمک میکروسکوپ انجام گیرد، آن را کالبد شناسی ریز بین (MICRO ANATOMY)یا بافت شناسی HISTOLOGY گویند. سیستم های بدن انسان : بدن انسان از ۱۱ سیستم تشکیل شده

X