تجهیزات تنفسی شامل دستگاه ها و نبولایزر ها و کپسول های اکسیژن می باشد.